Adatkezelési tájékoztató

FIGYELMEZTETÉS!

Felhívja a honlap fenntartója a látogatók figyelmét arra, hogy a honlapon / és a honlaphoz tartozó közösségi oldalakon és csoportokban többek között értékesítési céllal közzétett termékei /szolgáltatásai iparjogvédelmi oltalom alatt állnak, lajstromozott védjegyeztetett termékek / szolgáltatások. Ha a jogosult engedélye nélkül bárki azokat felhasználja, így különösen, de nem kizárólagosan úgy tünteti fel azokat, hogy az/azok nem a jogosulttól származik / származnak, vagy azt/azokat akárcsak részben is közvetett / közvetlen kereskedelmi haszonszerzési céllal másolja / bitorolja nem csak teljesen azonos, hanem összetéveszthetőségig hasonló szinten akár más márkanév alatt is (!) minden esetben polgári- és/vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után a jogosulatlan felhasználó per- és eljárási költségekben történő marasztalása mellett! A jelleg- és/vagy védjegybitorlást a törvény bünteti és azzal szemben képviselőnk (www.xlex.hu) fellép! Megkérjük a honlap látogatóit, hogy a tisztességes verseny szabályait betartva, jóhiszeműen látogassák a honlapot, vásárolják meg / vegyék igénybe az iparjogvédelmi oltalom alatt álló, védjegyeztetett termékeket / szolgáltatásokat!

 Adatkezelési Tájékoztató

Szelényi Anya Akadémia

Utolsó ellenőrzés és frissítés: 2022.08.31.

 

1. Ki kezeli az Ön adatait?

Személyes adatait Hamar-Szelényi Éva Egyéni Vállalkozó kezeli

ebben a tájékoztatóban foglaltak szerint.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Hamar-Szelényi Éva E.V.

Cím: 1016 Budapest Szirtes út 4/b 1.a

Nyilvántartási szám: 54804148

E-mail cím: info@anyaakademia.hu valamint evi@szelenyiakademia.hu

Telefon: +36303552099

Adatvédelmi ügyekben a fenti elérhetőségen kereshet minket!

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyéhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót, mely az Adatkezelő hivatalos honlapjain elektronikusan érhető el.

 

Jelen dokumentum tartalmazza Hamar-Szelényi Éva Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatását a https://szelenyiakademia.hu/ és a https://anyaakademia.hu/ weboldal valamint annak aldomain oldala: https://oktatas.anyaakademia.hu/, illetve (a továbbiakban: „Holnap”) látogatói számára (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

 

2. Alapelveink és törvények, amelyek minket

kötnek az adatkezelés során

2.1. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket

 •  GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 •  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

2.2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük

 1. a)     Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 2. b)   Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel összefüggésben feladatuk van.

 

3. Szómagyarázat

(Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak értelmezési segédlete)

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy)

„személyes adat”: A természetes személyre („Érintett”-re) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb

módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

4.1. Automatikusan rögzített adatok, „Cookiek” és egyéb látógatókövetők, ha a honlapot megtekinti az Érintett

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a következő honlapokra vonatkozó adatkezeléseket tartalmazza a https://szelenyiakademia.hu/ ; https://anyaakademia.hu/ ; https://oktatas.anyaakademia.hu/

Automatikusan rögzített adatok:

Ha Ön megtekinti bármely honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált)formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme.

Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatok megadása kötelező a honlap megtekintésének feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.

Adattovábbítás nem történik.

Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák:

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak).

A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: „munkamenet sütik” és „maradandó sütik”.

Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A „munkamenet sütik” (session cookie)

a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg az Érintett el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Érintettnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi 

ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

 •  A “maradandó sütik” (persistent cookie)

a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri az Érintetett, mint visszatérő látogatót. Minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Összefoglalva:

Tehát az Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el.  A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által

használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak.

Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani.

A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát.

A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

Marketing célú látogatófigyelő

Hotjar

Az adatkezelési célja: A Hotjar cookie elemzi, hogy a látogatók mire kattintanak, merre mozgatják az egeret, meddig görgetnek le az oldalon. Így láthatjuk, hogy mi az, ami nem kelti fel a látogatók figyelmét az oldalon vagy épp mi az a tartalom,

amit már nem is látnak, mert nem görgetnek le. A Hotjar hőtérképek segítségével vizualizálja a felhasználók viselkedését.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem elemezzük az Érintett látogatását.

Az adatkezelési idő: Az adattovábbítás a honlap megtekintéséig tart.

A sütit a Hotjar működteti. Az adatkezelésről bővebben: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations

 

Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k

Google Analitics („_ga”, „_gat”, „_gid”, „collect”)

Az adatkezelési célja: Négy fajta statisztikai cookiet alkalmazunk. Ezek a cookie-k működésük során figyelik, hogyan használja az Érintett a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban

nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem vizsgáljuk a honlap megtekintését.

Az adatkezelés ideje: A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 (Két) évig, míg a „collect”,„_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookiek munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat.

További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 

Saját statisztika („mm_#”)

Az adatkezelési célja: Ez a cookie figyeli, hogyan használja az Érintett a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat kizárólag anonim módon gyűjti.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg.

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem vizsgáljuk a honlap megtekintését.

Az adatkezelés ideje: 29 (Huszonkilenc) nap

Adattovábbítás nem történik.

 

4.2. Adatközlés és kezelés esetkör megjelölése

A Honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat.

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy, mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás az adatkezelési és jelen tájékoztató automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím sajátja, valós és működőképes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan.

Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

 

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (2016/679 EU Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítése, termék leszállítása, illetve Adatkezelő és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton.

A regisztrációt Adatkezelő hozza létre vevőinek.

 

Kezelt adatok köre

Online érdeklődés, feliratkozás és megrendelés

Az Adatkezelő az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 •  Tudásanyagok, oktatóprogramok: Online elérhető oktatóanyagok, programok magánszemélyek részére, anyai életvezetési és gyereknevelési, gondozási témában.
 •  Személyes konzultáció és tanácsadás és mentorprogram: Konzultáció személyesen vagy valamilyen online video-chatszolgáltatón keresztül.
 •  Személyes pedagógiai, gyógypedagógiai szolgáltatások: Az Adatkezelő egyben a szakértői Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) végzettségének megfelelően személyes szakértői oktatási vagy terápiás tevékenységet végez

 A fenti szolgáltatások az online kitölthető és beküldhető megrendelési űrlapok segítségével rendelhetők meg.

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben online tananyagot vásárolt, a megadott adatokkal a Megrendelő Érintett – sikeres fizetést – követően felhasználói profilt hoz létre az oktatas.anyaakademia.hu oldalon. Ilyen esetben a megadottakon túl, az Adatkezelő kezeli az Érintett regisztrált felhasználónevét, jelszavát is.

Megrendelés esetén az adatkezelő minden esetben kezeli a megrendelés adatait (a rendelési számot, a megrendelés időpontját és dátumát, a szolgáltatást, annak árát, a megrendelés végösszegét, felhasználói fiókba való bejelentkezés utolsó dátumát, és a Megrendelő IP címét, a kedvezményes kupon kódját), valamint a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz (e-mailcím, telefonszám, skype elérhetőség) szükséges adatokat.

Ajánlatkérés esetén a kapcsolattartás során megadott adatokat (kapcsolati adatok, az ajánlat adásához szükséges egyéb adatok) kezeli az Adatkezelő.

A ki nem töltött űrlapokat 3 (Három) napig tároljuk, annak érdekében, hogy e-mailben emlékeztessük az Érintettet a kitöltés befejezésére. Ennek jogalapja az üzletszerzéshez kapcsolódó jogos érdekünk.

Az adatok az ügyfél regisztrációjától annak megszüntetésének időpontjáig kerülnek kezelésre.

Az adatkezelés célja: A megrendelések feldolgozása és a szolgáltatás nyújtása, a megrendelőkkel történő kapcsolattartás, és a megrendeléshez kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, valamint kedvezmények nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: Amennyiben az Érintett magánszemélyként rendeli meg a szolgáltatásunkat, úgy a szerződéskötés érdekében, vagy a szerződés keretében végzett adatkezelés. Amennyiben vállalkozásként rendeli meg szolgáltatásunkat úgy a kapcsolattartó adatait a szerződés teljesítéséhez fűzött jogos érdekből kezeljük. Mindkét esetben A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése az irányadó. Az adatok megadása a megrendelés és árajánlatkérés feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok a megrendeléstől számított 8 (Nyolc) évig megőrzésre kerülnek.

Adatfeldolgozó és adattovábbítás:

 •  A számlákat a Számlázz.hu mint adatfeldolgozó (KBOSS.hu Kft. ; székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b) kezeli.
 •  A bankkártyás fizetésben a Simple Pay (OTP Mobil Szolgáltató Kft., székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatfeldolgozó segít.
 •  A megrendelési űrlapok által leadott megrendelések esetén az adatokat a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.) mint adatfeldolgozó tárolja.

Online bankkártyás fizetés esetén automatikusan átirányítjuk a SimplePay oldalára (Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil

Kft. az OTP Csoport tagja. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) Bővebb információ: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

Továbbított adatok: a megrendelt tételek neve és ára, illetve a végösszeg.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

 1.     Tárhelyszolgáltató: DiMa.hu Kft. (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9.C. épület 3. emelet 10.; telefon: 06-30/661-3609; e-mail cím: info@dima.hu ; weboldal: https://www.dima.hu/)
 2.     Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Online (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; telefon: +36 1 789-2-789; e-mail: iroda@tarhely.eu; weboldal: https://tarhely.eu/)

Az adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak. Ez alól kivételt képez az OTP SimplePlay-en keresztül történő bankkártyás fizetés, amikor a megrendelés véglegesítéséhez és a megrendelt termék kifizetéséhez szükséges adatok átkerülnek az OTP SimplePlay biztonságos rendszerébe. Erről részletes leírás a “Vásárlási útmutató” részben olvasható.

Hírlevél

Hírlevél küldése érdekében az Érintett nevét, és e-mail címét kezeljük. Lakcím megadása esetén az Érintett a postai reklámanyag postai megküldését is lehetővé teszi.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a honlapon szereplő ingyenesen letölthető ajánlatoknál történő feliratkozásokat külön kezeljük, így azokra külön történik a feliratkozás és így a leiratkozás is.

Az adatkezelés célja: Az Érintett tájékoztatása az újdonságokról, blogbejegyzéseinkről, frissítéseinkről és aktuális híreinkről.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a honlapon történő feliratkozás során (online közvetlenül, vagy Megrendelési űrlapon, valamint az ingyenes ajánlatok letöltése esetén történő jelzéssel) adja meg hozzájárulását. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet és ingyenes anyagot küldeni az Érintett részére.

Az adatkezelési idő: Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Érintett részére, ameddig azt az Érintett kéri.

Amennyiben az Érintett nem szeretne több hírlevelet kapni, akkor az Érintettnek bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevél listáról, az elektronikus levelek alján található linkre kattintva, valamint az info@anyaakademia.hu e-mail címre küldött, az Adatkezelőnek címzett lemondási kérelem útján. Ilyen esetben a hírlevél küldése céljából megadott személyes adatait azonnal, de legkésőbb a kérelem beérkezését

követő munkanapon töröljük. Természetesen lehetősége van bármikor újra feliratkozni a hírlevélre. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

5. Facebook és Instagram

 Az Érintett megtalálja a Szelényi Anya Akadémiát vagy Hamar-Szelényi Éva baba-mama szakértőt a Facebookon és az Instagramon is.

A Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az Érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt üzenőfalon megjelenő híreket.

A Facebook összesített statisztikai adatokat továbbít nekünk, amelyek segítségével átláthatjuk, hogyan használják a Facebook felhasználók a Facebook oldalunkat.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat az Érintett.

Az Instagram hírfolyamára az Instagram oldalán található “követem”/“follow” gombra kattintva iratkozhat fel a Látogató Érintett, és a “nem követem”/“unfollow” gomb segítségével iratkozhat le.

Az Instagram alkalmazás adatkezeléséről a www.facebook.com/help/instagram címen kaphat bővebb tájékoztatást.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra. A profilok alapján statisztikai adatot kapunk a követőinkre vonatkozóan. (pl: átlag életkorukra vonatkozóan)

Az adatkezelés célja: Az Érintett tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Érintett hírfolyamán, ameddig azt az Érintett szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap, és nem jelenik meg a hírfolyamában.

Adatfeldolgozó igénybevétele vagy adattovábbítás nem történik.

 

6. Nyereményjáték

 

Az Adatkezelő esetenként nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online regisztrációt követően van lehetőség.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása, a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez eljuttathassuk a nyereményt.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Minden esetben kérjük az Érintettet, hogy vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás és az adatok megadása a részvétel feltétele.

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték végéig tart, és a nyereményjáték végét követő 5 (Öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertesek kivételével) törlésre kerülnek. A nyertesek adatait a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tároljuk, majd a határidő elteltével töröljük azokat.

Adatfeldolgozó igénybevétele vagy adattovábbítás nem történik.

7. Vélemény és komment

 A Honlap látogatóinak lehetőségük van értékelni a termékeinket és szolgáltatásainkat, valamint több helyen véleményüket is megírhatják, illetve hozzászólhatnak egy témához. Ezt az erre kialakított lehetőségeken keresztül (komment, Facebook), vagy a kérdőívünkre adott válaszban is megtehetik.

Az Érintett hozzájárulása esetén véleményét nyilvánosságra hozhatjuk, illetve felhasználhatjuk marketing célokra. Amennyiben hozzájárul, a következő adatokat hozhatjuk nyilvánosságra: dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, az értékelés, valamint az értékelés szövege, képe (ha van).

Az adatkezelés célja: A szolgáltatások fejlesztése, a látogatók értékeléseinek nyilvánosságra hozatalával termékeink népszerűsítése, értékelések dokumentálása, a látogatók személyének megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Érintett, ám az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása, vagy megtagadása esetén nem tudja megírni véleményét. Véleményét azonban annak nyilvánosságra hozása nélkül is elmondhatja anonim módon.

Az adatkezelés időtartama: 10 (Tíz) év.

Adatfeldolgozó és adattovábbítás:

 •  Facebook komment esetén a Facebook külön adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.
 •  Instagram komment esetén az Instagram külön adatkezelő, az alkalmazás adatkezeléséről a www.facebook.com/help/instagram címen kaphat bővebb tájékoztatást.
 •  Kérdőívek tárolásában a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.), kiértékelésében a Hotjar Limited (székhely: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) mint adatfeldolgozók segítenek.

 

8. Adattovábbítás és adatbiztonság

8.1. Adattovábbítás

Kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetes hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

 

8.2. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a weboldalain SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. Bármely információ, amelyet az érintett megoszt az Adatkezelővel, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverünkre, dekódolásra kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi a böngésző részére

a weboldalra történő kapcsolódást és egy biztonságos kommunikációs csatornában történő megállapodást áttekinthető módon.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

9. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt, mint Érintettet a Rendelet előírásai

szerint az alábbi jogok illetik meg:

–       személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

–       helyesbítéshez való jog

–       adatkezelés korlátozása,

–       törléshez való jog,

–       tiltakozáshoz való jog,

–       hordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

–       a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

        a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

o   az adatkezelés céljai;

o   az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

o   információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

o   a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

o   az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o   a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

–       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–       Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–       Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

–       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

–       Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–       Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

–       a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

–       a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy

Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

–       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

–       a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

–       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat, amit

Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

 

10.   Védjegyoltalom

 

Felhívja a honlap fenntartója az Érintett figyelmét arra, hogy a honlapon / és a honlaphoz tartozó közösségi oldalakon és csoportokban  többek között értékesítési céllal közzétett termékei /szolgáltatásai iparjogvédelmi oltalom alatt állnak, lajstromozott védjegyeztetett termékek / szolgáltatások. Ha a jogosult engedélye nélkül bárki azokat felhasználja, így különösen, de nem kizárólagosan úgy tűnteti fel azokat, hogy az/azok nem a jogosulttól származik / származnak, vagy azt/azokat akárcsak részben is közvetett / közvetlen kereskedelmi haszonszerzési céllal másolja / bitorolja nem csak teljesen azonos, hanem összetéveszthetőségig hasonló szinten akár más márkanév alatt is (!) minden esetben polgári- és/vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után a jogosulatlan felhasználó per- és eljárási költségekben történő marasztalása mellett! A jelleg- és/vagy védjegybitorlást a törvény bünteti és azzal szemben képviselőnk (www.xlex.hu) fellép! Megkérjük a honlap látogatóit, hogy a tisztességes verseny szabályait betartva, jóhiszeműen látogassák a honlapot, vásárolják meg / vegyék igénybe az iparjogvédelmi oltalom alatt álló, védjegyeztetett termékeket / szolgáltatásokat!

 

11. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

–       a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

–       azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

–       hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

–       a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

–       arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az

Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.10.25. napjától érvényes, utolsó ellenőrzés, frissítés: 2022.08.31.